15-06-2019 ALV Pharos

Op 15 juni 2019 vindt de ALV van Pharos plaats. De leden hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen.

De ALV zal plaatsvinden bij Seats2meet, Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht. Deze locatie is in het Centraal Station dus makkelijk met het OV te bereiken. Van de nabij gelegen parkeergelegenheid is een routebijlage toegevoegd.

De agenda Algemene Ledenvergadering Pharos 2019:

Vanaf 10:00 binnenkomst met koffie en thee
1. Opening A.L.V. om 10:30
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen A.L.V. 21 mei 2018
4. Jaarverslag en financieel verslag 2018
5. Verslag kascommissie 2018
6. Decharge penningmeester en bestuur over 2018
7. Rondvraag en sluiting ±12:00

Aansluitend zijn de leden van harte uitgenodigd om nog een broodje te eten en na te praten zodat iedereen om 13.30 uur met een gevulde maag huiswaarts kan gaan.

Als je bij de A.L.V. aanwezig bent, stuur dan graag uiterlijk 8 juni een bericht naar secretariaat@pharosnl.nu zodat wij de locatie op de hoogte kunnen stellen en er voldoende rekening wordt gehouden met ‘de inwendige mens’. Hopelijk tot 15 juni in Utrecht!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Signaal 59

In deze Signaal:

Lees vooral de oproep tot hulp! Pharos is een vereniging voor en door ouders. Activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Als vrijwilliger draag je dus bij aan deze activiteiten. Dat kan zijn door het bedenken en organiseren, maar ook door het meehelpen. Er is vaak begeleiding nodig, misschien kun je rijden, de boel even helpen opruimen als de kinderen klaar zijn. Meld je aan bij de betreffende regio of bij het secretariaat. Twente en Limbrug staan in de startblokken en zouden graag hulp krijgen. Zuid-West kan niet zonder meer vrijwilligers. Amsterdam heeft goede ideeën maar kan ook nog hulp gebruiken. De Achterhoek wil de regio graag nieuw leven inblazen…

Bestuurslid Ellen Everts was bij het gesprek dat 10 ouders voerden met en op uitnodiging van SWV Utrecht. Zij schrijft in haar verslag wat er is gesproken. Dit verslag staat ook op de website.

Marianne Rietveld met een artikel oorddeelloos communiceren. Het is belangrijk om in de communicatie met je kind werkelijk te luisteren en het oordelen achterwege te laten.

Milou van Rooij – de Vries schrijft over dat schrijven soms lastig kan zijn. Er zijn veel reflexen die je gebruikt tijdens het schrijven?

Danae Bodewes vertelt in haar artikel ‘Een leven lang nieuwsgierig’ over nieuwsgierigheid, een kenmerk die we allemaal wel herkennen in onze kinderen. Wat is nieuwsgierigheid? Is het te ontwikkelen? Zijn er verschillende nieuwsgierigheid?

Eward Moerman rondt zijn drieluik af over een initiatief in Rotterdam dat tot stand kwam door samenwerking tussen scholen en ouders. De zijlijn is geen optie!

Natuurlijk zijn er weer mooie bijdragen van onze jeugdredactieleden:

Lucas maakt een verslag van de workshop breakdance dat regio Tilburg organiseerde.

Josephine vertelt over haar hobby schildderen.

Niels vertelt in zijn tweede deel verder over Noorwegen waar hij in de vakantie naartoe ging.

Lars en Nick nemen ons weer mee op hun wereldreis. Dit zal het voorlaatste deel zijn. De familie is inmiddels weer thuis. Lars en Nick zullen de volgende keer nog een laatste stuk schrijven.

Jonna Meesters vaart mee met School at Sea. In dit deel vertelt zij over het ontstaan van deze droom en de voorbereidingen hiervoor.

Pharosouders in gesprek met het samenwerkingsverband Utrecht op 10 januari 2019

Met Jetta Spaanenburg (directeur swv) en Monique van Selow, projectleider (consulent passend onderwijs swv).

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het Ministerie van OCW voor een periode van 4 jaar de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. (Bron: SLO informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling).

In het kader hiervan en op uitnodiging van het samenwerkingsverband Utrecht heeft er op 10 januari j.l. een gesprek plaatsgevonden met 10 ouders/leden van Pharos vanuit diverse regio’s. Het doel was om met de aanwezige ouders van gedachten te wisselen over het plan van aanpak dat het swv heeft geformuleerd ten aanzien van goed passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Tijdens het gesprek zijn de volgende vragen van het swv aan bod gekomen:

  • Welke aanpassingen/interventies/initiatieven hebben ouders vanuit hun eigen ervaring met hun kind als positief ervaren? 
  • Waar zijn ouders zelf tegenaan gelopen in het traject dat zij met hun kind doorlopen hebben? Wat was de verwachting, wat waren de uiteindelijke ervaringen, hoe zijn ouders hiermee omgegaan/wat hielp ouders hierin?
  • hoe kijken ouders naar ons plan van aanpak vanuit hun eigen ervaringen? Wat wordt als positief gezien, wat zijn vanuit het perspectief van ouders aandachtspunten? 
  • Wanneer er ouders zijn die inmiddels een kind in het VO hebben: hoe hebben zij de overstap naar het VO ervaren? Wat zijn hierin aandachtspunten om mee te nemen/hoe kunnen scholen en samenwerkingsverbanden hoogbegaafde leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen?  

De ouders die zich hadden opgegeven om deel te nemen aan dit gesprek hadden zich voorbereid door het 15 pagina’s tellende plan van aanpak van tevoren te bestuderen.

(meer…)

Toekenning leerlingenvervoer door de Raad van State

Uitspraak leerlingenvervoer door de Raad van State

Dit voorjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het kader van de vervoersaanvraag van hoogbegaafde kinderen naar hun fulltime hb-school en heeft deze toegekend. Tevens wordt er met terugwerkende kracht financiële compensatie gegeven voor de 3 jaren dat de betreffende ouders zelf hebben moeten rijden. 

Wellicht kan deze uitspraak door meer ouders worden gebruikt als precedent.

De uitspraak is openbaar en gepubliceerd op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Je kunt deze uitspraak nalezen via deze link: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken met de verwijzing 201703368/1/A. Vul deze verwijzing in bij zoekterm en zoek in uitspraken.

De ouders: “Van deskundigen op het gebied van hoogbegaafdheid kregen wij het advies om onze kinderen ten behoeve van hun ontwikkeling naar het voltijds hoogbegaafden onderwijs te verplaatsen. We hebben gemeend dit advies op te moeten volgen. Omdat dit type onderwijs enkel in een andere plaats werd aangeboden, hebben we leerlingenvervoer aangevraagd. Er was dichterbij immers geen passend onderwijs aanwezig waar zij terecht konden.  De gemeente meende dat dit wel het geval was en wilde daarom het leerlingenvervoer niet verstrekken. Uiteindelijk – meer dan drie jaar na de eerste aanvraag – heeft de Raad van State geoordeeld dat onze kinderen met taxivervoer naar school moeten worden gebracht en gehaald, en dat de kosten voor het vervoer van voorgaande jaren dienen te worden vergoed.”

(De naam van deze ouders is bekend bij de redactie en reacties zijn welkom via het mailadres van de redactie van Signaal)

download hier de pdf van de uitspraak

Als je me echt zou kennen… brief van Marianne Rietveld

Als je me echt zou kennen….Over misdiagnoses & hoogbegaafdheid

Deze brief is voor ouders, kinderen, leerkrachten, IB, directeuren, pedagogisch medewerkers, docenten in het VO en iedereen die hoogbegaafdheid beter wil leren begrijpen…

Beste lezer, lieve lezer,

Vandaag een brief aan jullie. Als je wilt reageren mag dat. Stuur me dan een mailtje: marianne@dewijswijzer.nl

 

Als je me echt zou kennen…
Zou je weten dat ik een groot rechtvaardigheidsgevoel heb en slecht tegen onrecht kan

  • Zou je weten dat ik daardoor een hekel heb aan verborgen agenda’s
  • Zou je weten dat ik daardoor de afspraak = afspraakregel heel belangrijk vind
  • Zou je weten dat ik daardoor graag regels wil nakomen en dat ik dat ook van jou verwacht
  • Zou je weten dat ik daardoor soms best vaak een confrontatie met gezaghebbers heb als dat niet gebeurt
  • Zou je weten dat ik vasthoudend ben vanuit mijn emotie tegen onrecht
  • Maar zou je ook weten dat ik daardoor een heel groot hulpvaardigheidsgevoel heb

Dat betekent niet dat ik een bemoeial ben, of een dwarse denker.
En dat is wel wat vaak tegen me gezegd wordt. (meer…)

Welkom op de website van Pharos

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ruim 1150 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners. Binnen de vereniging helpen ouders elkaar door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen.

Regio’s

Als bezoeker kunt u hier algemene informatie van de Pharos-regio’s bekijken. Elke regio beheert haar eigen deel en heeft een eigen gezicht.
Als Pharos lid kunt u ook meedoen aan een activiteit die door een andere dan uw eigen regio georganiseerd is. Dus kijkt u gerust rond, ook bij andere regio’s, wat de mogelijkheden zijn.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op: https://pharosnl.nl/regios/

Pharos helpt

Pharos helpt
– ouders die vragen hebben of zich zorgen maken
– kinderen, via ontmoetingen met ontwikkelingsgelijken
– leerkrachten en zorgverleners

Pharos biedt
– het delen van ervaringsdeskundigheid
– regionale ondersteuning
– een landelijke dekking
– een centrale vraagbaak

Pharos vraagt
– erkenning en acceptatie van hoogbegaafdheid als positieve eigenschap