Privacybeleid van oudervereniging Pharos

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oudervereniging Pharos (hierna: “Pharos”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Pharos, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Pharos verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Oudervereniging Pharos, Postbus 1340,8001 BH te Zwolle
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretariaat@pharosnl.nu

  1. Welke gegevens verwerkt Pharos en voor welk doel
  • In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
    1. voor- en achternaam, geslacht
    2. adresgegevens en eventueel postadres
    3. telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
    4. bankrekeningnummer(s)
    5. naam, geslacht en geboortedatum van je kinderen
    6. foto’s van u en/of uw kind(eren) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten
  • Pharos verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
    1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
    2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pharos
    3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, activiteiten, afgenomen diensten af te wikkelen
    4. de naam, het geslacht en de geboortedatum van je kind(eren) kunnen worden gebruikt bij de organisatie van en de communicatie over activiteiten die worden georganiseerd
    5. Pharos gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Pharos  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
    6. foto’s kunnen worden gebruikt ter publicatie in ons verenigingsblad Signaal en op onze website
    7. Bewaartermijnen

Pharos verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pharos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pharos gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  • Via de ledenadministratie van Pharos kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pharos zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pharos je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretariaat@pharosnl.nu.
  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Bestuur Pharos Landelijk