Verenigingsstructuur

Pharos is een oudervereniging zonder winstoogmerk van- door en voor de leden met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is er voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel van de vereniging is het bevorderden van het herkennen, erkennen en het op een positieve manier omgaan met het hoogbegaafde kind. De vereniging is statutair opgericht op 16 februari 1987 en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Pharos is een landelijke vereniging met een hoofdbestuur dat is belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering. (ALV)

Op dit moment voorziet Pharos in de volgende werkgroepen:

 • De werkgroep Onderwijs, ingesteld in opdracht van het Algemeen Bestuur om informatie over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te verzamelen en een landelijk netwerk op te bouwen ten behoeve van de Pharosleden. Uitgangspunt hierbij is in onze visie te streven naar een ononderbroken ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs.
 • De werkgroep Communicatie met de Signaal en webredactie.
 • Jeugd- en jongerenwerk, voor regionale en landelijk georganiseerde weekenden voor jeugd en jongeren.
 • De Pharoslijn, met ervaringsdeskundigen die klaarstaan om uw vragen te beantwoorden, een degelijk advies te geven, uitleg over Pharos te geven en een luisterend oor te bieden.
 • Verder is Pharos vertegenwoordigd in de Koepel Hoogbegaafdheid; Een samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland.

Onder de landelijke vereniging zijn er regio’s waarbinnen activiteiten worden georganiseerd. De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar vind de directe interactie met de leden plaats. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van informatie door het organiseren van lezingen en het bevorderen van onderling contact tussen de leden door het organiseren van activiteiten.

Toelichting en voorwaarden lidmaatschap

Welkom bij Pharos

Contributie
De contributie bedraagt € 45,- per kalenderjaar. De contributie is bij aanvang van het lidmaatschap en daarna steeds voorafgaand aan het begin van het verenigingsjaar verschuldigd. Uw rekening wordt in het begin van het kalenderjaar voor het contributiebedrag belast. U kunt daarna gedurende een maand uw bank opdracht geven de boeking ongedaan te maken (storneren). Ook kunt u op elk moment uw machtiging intrekken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch.

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het inschrijfformulier door het secretariaat. Het lidmaatschap kan per 31 december van enig jaar worden beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats. Opzeggingen dienen steeds per ondertekende brief, of per email: secretariaat@pharosnl.nu, uiterlijk vóór 1 december te zijn ontvangen door de landelijke ledenadministratie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw opzegging. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. Indien u in de loop van het jaar lid wordt, bent u voor dat jaar een vastgesteld deel van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Inschrijfgeld
Bij toetreding tot de vereniging wordt een inschrijfgeld geheven van € 14,95. Hiervoor ontvangt u een welkomstgeschenk, daarover onder meer.

Machtiging voor automatische incasso
Om de administratieve handelingen en kosten zo laag mogelijk te houden, geldt voor (nieuwe) leden een verplichting tot automatische incasso. Daarom is het verplicht uw IBAN-nummer in te vullen. Bij het opsturen van het formulier machtigt u ons voor het periodiek automatisch incasseren van de contributie en eenmalig voor het incasseren van het inschrijfgeld.

Regio’s
U kunt bij uw aanmelding tot maximaal 3 regio’s kiezen waarbij u wordt ingedeeld. Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten in het hele land. Pharos kent de volgende regio’s:

PostcodeRegio
1000-1129, 1140-1199, 1380-1399, 1420-1439,

1500-1599, 1970-2239, 2300-2499, 3640-3649

Amsterdam-Kennemerland
1130-1139, 1440-1499, 1600-1939Noord-Holland-Noord
1200-1299, 1400-1419, 3400-3639, 3650-3889,

3940-4249, 8070-8079

Utrecht
1300-1359, 8200-8259, 8300-8329Flevoland
2240-2299, 2500-3399Zuid-Holland
3900-3939, 6660-6899, 6950-6959, 6990-6994Veluwe
4250-4299, 4900-5309Tilburg
4300-4899Zuid-West Nederland
5310-5479, 5800-5819, 6500-6659Nijmegen
5480-5799Eindhoven
5820-6499Limburg
6900-6946, 6975-6989, 6995-7159, 7220 – 7229, 7253- 7269Achterhoek
6960-6974, 7200-7269, 7230-7252, 7270-7439, 8100-8129, 8160-8179Stedendriehoek
7160-7199, 7440-7699Twente
7700-8069, 8080-8099, 8130-8159, 8180-8199, 8260-8299, 8330-8389Hoogeveen/Zwolle
8390 – 9299Friesland
9300 – 9999Noord-Oost Nederland

Verzenden, bevestigen
Als u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mail waarin alle gegevens staan vermeld en ontvangt u tweede mail waarmee u uw aanmelding kan bevestigen. Als u uw aanmelding heeft bevestigd, zal het secretariaat uw aanmelding controleren. Indien alles in orde is, stuurt Pharos u een mail met uw lidmaatschapsnummer. Tevens ontvangt u gegevens om te kunnen inloggen in de beveiligde ledenadministratie op de Pharoswebsite. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u later zelf wijzigen. Ook kunt u via de beveiligde ledenadministratie of het secretariaat andere wijzigingen doorgeven.

Het welkomstgeschenk met het door u gekozen boek wordt naar u opgestuurd.

 

Welkomstgeschenken

Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik van Suzanne Buis

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik van Suzanne Buis, worden verhalen van ouders afgewisseld met ervaringen van deskundigen. De verhalen van de ouders beginnen met een tip. Het gedeelte waar de deskundigen aan het woord komen, kent eveneens een vast stramien. Zij vertellen wat zij als “valkuil” ervaren als het gaat om het opvoeden van hoogbegaafde kinderen, ze geven  een “tip”, en ze vertellen wat ze als “cadeau” ervaren ten aanzien van hoogbegaafde kinderen.

De deskundigen in het boek worden met naam en toenaam genoemd, als je het boek uit hebt, heb je ongemerkt kennis gemaakt met een heel groot gedeelte van de deskundigen die zich in Nederland bezighouden met hoogbegaafdheid. En weet je dus ook bij wie je eventueel wilt aankloppen als het fijn is om hulp te krijgen bij alle vragen die je hebt over hoe je kind het beste te begeleiden, of waar je kind zelf heen kan met alle vragen die het heeft.

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik, zijn het juist de ervaringsverhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen die veel indruk maken en geven de deskundigen bruikbare, aan de praktijk gerelateerde  tips. Achterin het boek staat tenslotte nog een checklist: is jouw kind hoogbegaafd? En een lijst met aanraders als je meer wil lezen over hoogbegaafdheid. Het boek is vrolijk en afwisselend maar herkenbaar opgemaakt.

 

Slim 2.0 van de Koepel Hoogbegaafdheid

Slim 2.0, een uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid,  staat vol met artikelen die herkenning geven. Maar niet alleen herkenning, ook uitleg, handreikingen, tips, informatie. Ouders van jonge tot zeer jonge hoogbegaafde kinderen, ouders van oudere hoogbegaafde kinderen, docenten die hoogbegaafde kinderen in de klas blijken te hebben, ouders die met school het gesprek aan willen gaan over hoe om te gaan met hun hoogbegaafde kind.

Voor al die opvoeders en begeleiders is er informatie terug te vinden waar uiteindelijk hoogbegaafde kinderen hun voordeel mee kunnen doen. Heb je te maken met hoogbegaafde kinderen op wat voor manier dan ook, de grote verscheidenheid aan artikelen maakt dat er werkelijk altijd iets in staat waarvan je denkt, “oh dus zo zit dat”.

Slim 2.0 is een wat wetenschappelijker boek, met informatieve artikelen die veel herkenning geven en die af en toe met een praktijkvoorbeeld worden gelardeerd. Achterin is een zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Het boek kent een rustige, duidelijke en overzichtelijke opmaak.

Privacy statement

Pharos verzamelt uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over activiteiten binnen de vereniging, te factureren en informatie toe te sturen. e-Captain is het bedrijf dat het systeem voor de ledenadministratie levert, met hen hebben wij een bewerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor gerechtigden na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij Pharos is bekend welke mensen gerechtigd zijn. Eventueel maakt Pharos gebruik van cookies ten behoeve van het functioneren van de website.

Privacybeleid van oudervereniging Pharos

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oudervereniging Pharos (hierna: “Pharos”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Pharos, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Pharos verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Oudervereniging Pharos, Postbus 1340,8001 BH te Zwolle
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretariaat@pharosnl.nu

 1. Welke gegevens verwerkt Pharos en voor welk doel
 • In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geslacht
  2. adresgegevens en eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
  4. bankrekeningnummer(s)
  5. naam, geslacht en geboortedatum van je kinderen
  6. foto’s van u en/of uw kind(eren) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten
 • Pharos verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
  2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Pharos
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, activiteiten, afgenomen diensten af te wikkelen
  4. de naam, het geslacht en de geboortedatum van je kind(eren) kunnen worden gebruikt bij de organisatie van en de communicatie over activiteiten die worden georganiseerd
  5. Pharos gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Pharos  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
  6. foto’s kunnen worden gebruikt ter publicatie in ons verenigingsblad Signaal en op onze website
  7. Bewaartermijnen

Pharos verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Pharos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Pharos gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 • Via de ledenadministratie van Pharos kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Pharos zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop Pharos je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretariaat@pharosnl.nu.
 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Bestuur Pharos Landelijk

 

 

De Koepel Hoogbegaafdheid

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland, Pharos, HINT Nederland en Choochem. Ieder op zich zijn de verschillende verenigingen bezig met het invullen van bovenstaande doelstellingen op hun specifieke terrein.

De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties.

De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Voor meer informatie: http://www.koepelhb.nl/ 

kwaliteitsregister

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.

Ga hier naar het kwaliteitsregister: https://www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl/