Verenigingsstructuur

Pharos is een oudervereniging zonder winstoogmerk van- door en voor de leden met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging is er voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Het doel van de vereniging is het bevorderden van het herkennen, erkennen en het op een positieve manier omgaan met het hoogbegaafde kind. De vereniging is statutair opgericht op 16 februari 1986 en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Pharos is een landelijke vereniging met een hoofdbestuur dat is belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering. (ALV)

Op dit moment voorziet Pharos in de volgende werkgroepen:

  • De werkgroep Onderwijs, ingesteld in opdracht van het Algemeen Bestuur om informatie over onderwijs aan hoogbegaafde kinderen te verzamelen en een landelijk netwerk op te bouwen ten behoeve van de Pharosleden. Uitgangspunt hierbij is in onze visie te streven naar een ononderbroken ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs.
  • De werkgroep Communicatie met de Signaal en webredactie.
  • Jeugd- en jongerenwerk, voor regionale en landelijk georganiseerde weekenden voor jeugd en jongeren.
  • De Pharoslijn, met ervaringsdeskundigen die klaarstaan om uw vragen te beantwoorden, een degelijk advies te geven, uitleg over Pharos te geven en een luisterend oor te bieden.
  • Verder is Pharos vertegenwoordigd in de Koepel Hoogbegaafdheid; Een samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland.

Onder de landelijke vereniging zijn er regio’s waarbinnen activiteiten worden georganiseerd. Ook een regio kent een bestuur en een algemene vergadering (regiovergadering) De regio’s zijn het hart van de vereniging. Daar vind de directe interactie met de leden plaats. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van informatie door het organiseren van lezingen en het bevorderen van onderling contact tussen de leden door het organiseren van activiteiten.

Verslag Bijeenkomst Koepel Hoogbegaafdheid, HINT, Choochem en Pharos

Zaterdag 27 juni was ik te gast bij Theo van Waarden, secretaris van de Koepel Hoogbegaafdheid, waar naast de Koepel ook de voorzitters van Pharos, Hint en Choochem waren uitgenodigd.

Het was een aardig overleg waar iedereen wat heeft verteld over de huidige stand van zaken van zijn/haar vereniging.

De Koepel is nog steeds bezig met de kwaliteitsborging van opleidingen, adviesbureaus en de zorg. Dat neemt toch meer tijd in beslag en men is er nog niet. Er zijn wel al gesprekken gaande met het Ministerie maar ook met spelers uit het werkveld.

De Koepel Hoogbegaafdheid heeft een meldpunt opgezet omdat er toch klassenverschil optreedt bij passend onderwijs door de min of meer verplichte eigen bijdrage. Choochem heeft het ook al op haar site gezet. Meer info: http://www.koepelhb.nl/actueel.html

Verder gesproken over het meer delen van activiteiten en elkaars regio’s actief informeren. Daar zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt. Choochem werkt aan een jaarlijkse conferentie. Dat hadden wij ook al verkend en vastgesteld dat dat veel voorbereiding en capaciteit vergt. Samenwerken zou een goed idee zijn. Choochem werkt sowieso met bureaus die worden ingehuurd en de hele activiteit vervolgens organiseren.

Bij het voorstelrondje waren er verschillenden die met oud zeer in het verleden vanuit Pharos naar HINT waren overgestapt. Wij waren het er over eens dat dat nu geen issue meer is en dat we verder kunnen. Een samenwerking moet wel organisch groeien en niet worden geforceerd. Choochem heeft bijvoorbeeld toch een eigen doelgroep.

Er wordt door de Koepel gewerkt aan een nieuwe nieuwsbrief met een terugkoppeling van de NOT. http://www.koepelhb.nl/agendageen.html

Pharos heeft nog gevraagd naar de focus op kinderen in het voortgezet onderwijs. Dat onderwerp past niet in waar de Koepel zich nu mee bezig houdt. Dat wordt meer gezien als iets waar onze onderwijscommissie- eventueel in samenwerking met de andere verenigingen- zich mee bezig zou kunnen houden

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

P.W. (Patrick) van de Heisteeg

Voorzitter Oudervereniging Pharos

Links Patrick van de Heisteeg van Pharos. In het midden Reinier Mak van Choochem en rechts Peter Hoving van HINT Nederland.
Links Patrick van de Heisteeg van Pharos. In het midden Reinier Mak van Choochem en rechts Peter Hoving van HINT Nederland.