Koepel Hoogbegaafdheid

De Koepel Hoogbegaafdheid is het samenwerkingsverband van drie belangenverenigingen die opkomen voor de belangen van hoogbegaafden in Nederland, Pharos, HINT Nederland en Choochem. Ieder op zich zijn de verschillende verenigingen bezig met het invullen van bovenstaande doelstellingen op hun specifieke terrein.

De Koepel is een instrument dat de drie verenigingen bindt op die vlakken waar die binding van belang is en dat bijdraagt aan de realisatie van de gezamenlijke doelstellingen; daar waar nodig of profijtelijk fungeert de Koepel als aanspreekpunt voor (overheids)organisaties.

De Koepel richt zich alleen op beleidsmatig terrein.

Voor meer informatie: http://www.koepelhb.nl/ 

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is in 2016 opgericht door de Koepel Hoogbegaafdheid. In dit register kunnen begeleiders van hoogbegaafde kinderen en volwassenen worden opgenomen als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die in de samenspraak met vertegenwoordigers uit het veld zijn opgesteld.

Ga hier naar het kwaliteitsregister: https://www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl/

Afstandsonderwijs

foto van Afbeelding van Markus Trier via Pixabay 

Tijdens de lockdown dit voorjaar bleken de meeste scholen vrij snel te kunnen overschakelen op afstandsonderwijs. Veel ouders van thuiszitters hadden daar de afgelopen jaren al vaak tevergeefs om gevraagd. Corona zorgde bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een heroverweging van het standpunt dat dat niet mogelijk zou zijn.

Omdat bekend is dat hoogbegaafde leerlingen een onevenredig groot aandeel hebben in de groep thuiszitters, heeft de Koepel Hoogbegaafdheid in juni een brief aan het ministerie geschreven waarin zij aanbiedt het ministerie op dit onderwerp te ondersteunen vanuit haar achterban van ouders van hoogbegaafde (thuiszittende) kinderen en jongeren en vanuit de groep hoogbegaafdheidsexperts uit het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (krhb.nl). Dit resulteerde in een uitnodiging voor een (digitale) vergadering met het ministerie op 10 september: Verkenning afstandsonderwijs voor thuiszitters.

Er waren 25 mensen uit allerlei organisaties aanwezig bij dit overleg naast de Koepel HB o.a. de PO-Raad, de VO-Raad, MBO-Raad, Balans, Edventure, LAKS, O&O, Ingrado, Kind en Ziekenhuis, Zorgeloos naar School en anderen.

Het ministerie had van te voren drie opties uitgewerkt waar wij in groepjes onze gedachten over hebben laten gaan en onze op- en aanmerkingen en aanvullingen/verbeterpunten hebben gegeven.

  1. Afstandsonderwijs als preventiemiddel
  2. Afstandsonderwijs als curatief middel
  3. Afstandsonderwijs als onderdeel van het onderwijsprogramma

Het was fijn om te merken dat, hoewel iedereen vanuit zijn eigen achtergrond, ervaring en expertise sprak, er toch veel gedeelde ideeën waren. Zo was iedereen het erover eens dat het belang van het kind altijd voorop moet staan en er dus altijd maatwerk geleverd moet worden. Dat je er niet bent met werk aanbieden, maar dat er ook persoonlijke ondersteuning nodig is. Dat het belangrijk is om eerst de achtergrond van het uitvallen te weten voor je dingen gaat aanbieden. Dat elk kind weer volledig naar school niet altijd de inzet hoeft te zijn, voor sommige leerlingen kan een combinatie van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs de beste oplossing zijn.

De werkgroep van het ministerie gaat met de verkregen feedback nu hun document verbeteren met onder meer de volgende punten:

  • de drie genoemde opties staan niet los van elkaar, het is niet of/of, een procesbeschrijving zou dit inzichtelijker kunnen maken
  • er moet geredeneerd worden vanuit het belang van het kind, de stem van het kind is belangrijk
  • er moet een vorm van weging komen wanneer wat wordt ingezet en wie dit bepaalt
  • toevoegen van geanonimiseerde casussen kan dit illustreren
  • het is en blijft maatwerk waarvoor een integrale aanpak essentieel is

Al met al was het een nuttige en inspirerende middag en wij gaan er vanuit dat de Koepel ook bij het vervolgtraject betrokken zal zijn.

Oproep

De Koepel HB wil graag uw eigen ervaringen met afstandsonderwijs weten, zodat we sterker staan in de discussie rond dit onderwerp. U kunt ze delen via info@koepelhb.nl.

Leonieke Boogaard
Koepel Hoogbegaafdheid